pl Polski bn বাংলা zh-CN 简体中文 cs Čeština‎ en English fr Français de Deutsch hi हिन्दी it Italiano ro Română es Español

bb

bb

bb

Regulamin sklepu internetowego
www.ASIANBAZAR.pl

 

Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte niżej wskazane pojęcia, należy im nadawać następujące znaczenie:

 • ASIAN BAZAR – Sorif Ahmed, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROYAL SORIF AHMED, pod adresem przy ul. Elizy Orzeszkowej 76 w Piastowie (kod pocztowy: 05-820), posiadający NIP: 7010286266, REGON: 146316164;
 • dane kontaktowe: telefon: 729 650 103 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera z ASIAN BAZAR Transakcję;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera z ASIAN BAZAR Transakcję w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 • Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy ASIAN BAZAR a Klientem, na warunkach określonych przez ASIAN BAZAR i ujętych na podstronie witryny internetowej ASIANBAZAR.pl
 • Produkt – przedmiot opisany każdorazowo w Ofercie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przez ASIAN BAZAR za pośrednictwem witryny internetowej ASIANBAZAR.pl
 • Transakcja – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a ASIAN BAZAR za pośrednictwem witryny internetowej ASIANBAZAR.pl
 • Postanowienia ogólne
 1. Postanowienia niniejszego regulaminu skierowane są zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających z ASIAN BAZAR umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych w ramach Transakcji dokonanej pomiędzy ASIAN BAZAR a Klientem, za pośrednictwem witryny internetowej ASIANBAZAR.pl
 3. Korzystanie z witryny internetowej ASIANBAZAR.pl wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. ASIAN BAZAR zamieszcza w Ofercie informacje o Produkcie oraz o jego cenie.
 2. Wszystkie ceny podawane przez ASIAN BAZAR są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych (PLN). Do ceny Produktu należy doliczyć koszt przesyłki, zgodnie ze wskazaniem, chyba że z treści Oferty wynika, iż Klient nie ponosi kosztów przesyłki.
 • Zamówienia
 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez witrynę internetową ASIANBAZAR.pl
 2. Dostępne sposoby zapłaty ceny za Produkt ujęte są w opisie Oferty. Jeżeli nie wskazano inaczej, ASIAN BAZAR przystąpi do realizacji danej Transakcji po otrzymaniu zapłaty całej ceny za Produkt (wraz z kosztami wysyłki) od Klienta. W przypadku dokonywania przez Klienta zapłaty ceny przelewem, Klient w tytule przelewu zobowiązany jest podać co najmniej numer zamówienia. W przypadku, gdy po otrzymaniu zapłaty, ASIAN BAZAR nie będzie w stanie przyporządkować otrzymanej wpłaty do danego zamówienia (w szczególności na skutek braku wskazania przez Klienta danych identyfikujących zamówienie), ASIAN BAZAR dokona zwrotu należności wykorzystując do tego dane wynikające z otrzymanego przelewu – w takim przypadku uznaje się, iż zapłata za Produkt nie została dokonana i postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 3. Sposoby dostawy Produktów, czas realizacji oraz koszty wysyłki prezentowane są w Ofercie, ewentualnie w odpowiednich zakładkach witryny internetowej ASIANBAZAR.pl.
 4. W przypadku, jeżeli w terminie 7 dni od zawarcia Transakcji Klient nie dokona zapłaty całej ceny za Produkty wraz z kosztami wysyłki, uznaje się, iż Transakcja zostaje rozwiązana bez konieczności składania dalszych oświadczeń.
 5. Wysyłka Produktów poza granicami Polski realizowana jest wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu warunków takiej wysyłki z ASIAN BAZAR, chyba że co innego wynika z treści Oferty.
 • Odbiór Produktu
 1. W chwili otrzymania Produktu Klient powinien dokonać jego inspekcji, a w przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia stanu przesyłki przed jej otwarciem, zgłosić to bezzwłocznie podmiotowi doręczającemu przesyłkę oraz ASIAN BAZAR – na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Po odbiorze przesyłki, Klient powinien sprawdzić jej zawartość pod względem jakościowym oraz ilościowym i w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie poinformować o tym ASIAN BAZAR wysyłając wiadomość na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Odstąpienie od umowy
 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Klientowi Produktu, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedstawione są w Załączniku numer 1 i 2 do Regulaminu.
 2. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Produktu do ASIAN BAZAR na skutek realizacji prawa odstąpienia od umowy. ASIAN BAZAR nie ma obowiązku odebrać przesyłki nadanej przez Klienta do ASIAN BAZAR za pobraniem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
 4. Wskazuje się w szczególności, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Rękojmia. Reklamacje
 1. ASIAN BAZAR obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt nieposiadający wad.
 2. ASIAN BAZAR odpowiada z tytułu rękojmi, w stosunku do Klienta, za wady fizyczne Produktu.
 3. W przypadku roszczeń wynikających z rękojmi, Klient winien niezwłocznie po stwierdzeniu wady poinformować o tym ASIAN BAZAR, poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego pocztą na adres ASIAN BAZAR lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej ASIAN BAZAR, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien wskazać co najmniej: swoje dane (imię, nazwisko/nazwa) wraz z numerem telefonicznym kontaktowym i adresem e-mail, opis reklamacji ze wskazaniem wady, datę nabycia Produktu. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Produktu (np. kopię paragonu, faktury) oraz dowód na poparcie reklamacji (np. zdjęcie wady).
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, ASIAN BAZAR może zażądać przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, w tym także może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego Produktu do ASIAN BAZAR celem jego weryfikacji. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne okaże się bezzasadne, ASIAN BAZAR ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Produktu w obie strony. W przypadku przesyłania Produktu w ramach zgłoszenia reklamacyjnego do ASIAN BAZAR Klient zobowiązany jest zabezpieczyć Produkt na czas transportu, w szczególności zastosować takie opakowanie, aby Produkt nie uległ uszkodzeniu. W razie, gdy dla rozpatrzenia reklamacji koniecznym jest przesłanie przez Klienta Produktu do ASIAN BAZAR czas na rozpatrzenie reklamacji będzie ulegał przedłużeniu o okres oczekiwania na nadesłanie Produktu.
 6. Po otrzymaniu kompletu wymaganych danych i Produktu, ASIAN BAZAR w terminie 14 dni od otrzymania danych i Produktu poinformuje Klienta, czy reklamację uwzględnia, czy odrzuca. W przypadku uwzględnienia reklamacji, ASIAN BAZAR zaakceptuje zaproponowany przez Klienta sposób realizacji jego roszczeń albo przedstawi własną propozycję, zgodną z  przepisami  prawa powszechnie obowiązującego w zakresie rękojmi.
 7. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – zgodnie z obowiązującym prawem, w tym za pośrednictwem Prezesa UOKiK, Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta, Państwowej Inspekcji Handlowej.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 • Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sorif Ahmed, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROYAL SORIF AHMED, pod adresem przy ul. Elizy Orzeszkowej 76 w Piastowie (kod pocztowy: 05-820), posiadający NIP: 7010286266, REGON: 146316164;
 2. Dane osobowe są przetwarzane: (I) w celu realizacji Transakcji oraz w celu realizacji ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (II) w celu realizacji ciążących na ASIAN BAZAR obowiązków związanych z rachunkowością (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (III) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ASIAN BAZAR w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw w związku z Transakcjami (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celach marketingowych pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Klienta.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji konta w witrynie internetowej ASIANBAZAR.pl lub podczas dokonania Transakcji (bez zakładania konta).
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane: (I) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem, (II) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji, (III) podmiotom świadczącym na rzecz ASIAN BAZAR usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta (IV) pracownikom oraz współpracownikom ASIAN BAZAR w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (V) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane: do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji, przez okres przechowywania  dokumentacji  księgowej  i  podatkowej  wynikający  z  przepisów   Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody Klienta w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności odpowiednich zgód.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W przypadku, gdyby Klient uznał, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji za pośrednictwem witryny internetowej ASIANBAZAR.pl
 • Polityka prywatności – pliki cookies
 1. Witryna internetowa ASIANBAZAR.pl stosuje pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie Ofertę do indywidualnych potrzeb i preferencji osoby korzystającej z witryny, a także służy opracowaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny internetowej ASIANBAZAR.pl. Poziom wykorzystania plików „cookies” jest określony przez ustawienia przeglądarki internetowej. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej.
 2. Przez korzystanie z witryny internetowej pl użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z Polityką prywatności, jak poniżej. Jeżeli osoba korzystająca z witryny internetowej ASIANBAZAR.pl nie zgadza się na używanie ciasteczek, winna zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z witryny internetowej ASIANBAZAR.pl.
 3. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie podczas odwiedzania witryn internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 4. Witryna internetowa pl wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej oraz umożliwiające dostarczanie użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
 5. Osoba korzystająca z witryny internetowej pl może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części.
 • Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. W przypadku sporów związanych z Transakcją, sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów z udziałem Konsumenta jest sąd określony zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z udziałem Klientów niebędących Konsumentami jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ASIAN BAZAR.
 3. ASIAN BAZAR zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym dla Klienta decydujące znaczenie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dacie zawarcia Transakcji.

Załącznik 1 do Regulaminu.

Informacje dla Konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z ASIAN BAZAR za pośrednictwem witryny internetowej ASIANBAZAR.pl, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsumentowi doręczono Produkt. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować ASIAN BAZAR o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, na adres pocztowy lub elektroniczny wskazane w pkt. I niniejszego Regulaminu). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załączniku numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ASIAN BAZAR zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ASIAN BAZAR w Ofercie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ASIAN BAZAR zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Konsument zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sposób, w jaki ASIAN BAZAR ma dokonać zwrotu należności za Produkt. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania Produktu do ASIAN BAZAR. ASIAN BAZAR może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia ASIAN BAZAR dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot Produktu następuje na adres ASIAN BAZAR wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


Załącznik 2 do Regulaminu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

<Miejscowość, data>

ROYAL SORIF AHMED

ul. Elizy Orzeszkowej 76

05-820 Piastów

<Imię i nazwisko Konsumenta>

<Adres Konsumenta>

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem witryny internetowej ASIANBAZAR.pl, transakcja numer: <numer transakcji> , w  odniesieniu  do następujących Produktów:

<Oznaczenie produktów>

Data, w której doręczono mi Produkty:    <data doręczenia produktów>

Zwrot należności za dostarczone Produkty proszę przekazać przelewem na mój rachunek bankowy, numer rachunku:     <nr rachunku bankowego>

<Podpis Konsumenta>

bb